บทความ » สุดยอดการวิจัยพืชที่ลึกซึ้งถึงระดับเซลล์รากหญ้าเลยทีเดียว

สุดยอดการวิจัยพืชที่ลึกซึ้งถึงระดับเซลล์รากหญ้าเลยทีเดียว

14 ธันวาคม 2017
42   0

ประเทศไทยเป็นประเทศที่พึ่งพาการเพาะปลูกแต่การเพาะปลูกก็ยังคงเป็นการปลูกตามสภาพภูมิอากาศและตามสภาพภูมิประเทศเสียเป็นหลัก นอกจากนี้การทำการเกษตรในประเทศเรายังไม่ได้ใช้การวิจัยและพัฒนาเพื่อยังประโยชน์ต่อเกษตรกรมากเท่าใดนัก

วิทยาศาสตร์เพื่อการเกษตรมีส่วนสำคัญที่ช่วยพัฒนาภาคเกษตรกรรมภายในประเทศได้

วิทยาศาสตร์เพื่อการเกษตรมีส่วนสำคัญที่ช่วยพัฒนาภาคเกษตรกรรมภายในประเทศได้

ดังจะเห็นได้จาก พืชที่ปลูกบางครั้งไม่สามารถทนสภาวะความแห้งแล้งหรือทนต่อความชื้นแฉะได้ทำให้หลายครั้งภาระหนักตกที่ตัวเกษตรกรที่ต้องขาดทุนระเนระนาดกันไป การวิจัยและพัฒนาจึงมีความจำเป็นสำหรับการเพาะปลูกเป็นอย่างมากอย่างคาดไม่ถึง

โดยเฉพาะอย่างยิ่งการศึกษาเรื่องรากพืช สาเหตุที่การศึกษาเรื่องรากพืช หรือ Root Development มีความสำคัญก็เพราะทุกฝ่ายเห็นพ้องตรงกันว่า โลกเรากำลังเผชิญอยู่กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change)ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้เองทำให้เป็นปัญหาและเป็นอุปสรรคในการเพราะปลูกในทุกๆส่วนของโลก การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไม่ใช่แค่ อากาศร้อน อากาศหนาว แต่รวมถึงความแห้งแล้ง น้ำท่วม น้ำเค็มรุก เป็นต้นอีกด้วย

นอกเหนือไปจากการศึกษาเรื่องรากพืชที่ทนต่อสภาพภูมิอากาศแล้ว การศึกษาเรื่องรากพืชยังมีส่วนที่ทำให้นักวิชาการได้รับรู้ รับทราบว่ารากพืชตอบสนองต่อน้ำ ปุ๋ยหรือสารอาหารที่ให้อย่างไรอีกด้วย เพราะเราตรวจสอบได้ก็เพียงการสังเกตและจดบันทึกจากตาเปล่า ไม่สามารถเห็นได้ว่าที่แท้แล้ว รากมีพัฒนาการหรือการเปลี่ยนแปลงหรือตอบสนองต่อสิ่งที่ให้อย่างไร

พูดมาถึงตรงนี้ ก็ได้เวลาที่จะได้บอกเสียทีว่าเทคนิคของการศึกษาเรื่องรากพืชเขาทำกันอย่างไร หลักๆ คือ การ input ข้อมูล และการoutput ข้อมูลโดยการประมวลผลในประเทศที่พัฒนาแล้ว การ input ข้อมูล
เขาจะใช้กล้องและซอฟต์แวร์เพื่อการตรวจสอบวัตถุติดตั้งไว้โดยการแสดงผลที่ออกมาจะแสดงภาพในลักษณะสามมิติ กับรากพืชก็เช่นกัน

อุปกรณ์เหล่านี้จะเห็นลักษณะเด่นทางกายภาพของรากพืชได้อย่างชัดเจน ส่วนไหนเติบโตดีส่วนไหนตอบสนองกับสารอาหารประเภทไหน ฯ ส่วนการ output ข้อมูลจะมีระบบประมวลผลคอมพิวเตอร์มาสร้างแบบจำลอง หรือ Computer Simulationวิเคราะห์ภาพผ่านโปรแกรมที่พัฒนาขึ้น ซึ่งทำให้ระบบการประมวลผลมีความไวขึ้นผลที่ได้ชัดเจนขึ้นและแม่นยำขึ้น

หากจะอธิบายให้ง่ายก็คือการศึกษาเรื่องรากพืชเป็นการใช้เครื่องไม้เครื่องมือและเทคนิคทางวิทยาศาสตร์เพื่อให้เครื่องมือหรือเครื่องยนต์กลไลเหล่านั้นรับภาพในแบบที่ตาเปล่าของมนุษย์มองเห็นและรับรู้ โดยมีสมองของคนทำการประมวลผลออกมาว่าสิ่งที่เห็นเป็นเช่นไร แต่ทว่าการศึกษาเรื่องรากพืชกลับมีความสลับและซับซ้อนเกินกว่าที่ตาเปล่าและสมองของมนุษย์จะประมวลผลได้จึงต้องอาศัยการทำงานดังกล่าว

การศึกษารากพืชจึงเป็นการเกษตรสมัยใหม่ที่จะช่วยให้เกษตรกรไทยก้าวไกลและไม่ยากจนอีกต่อไป